Want to search?

Back to previous page

kws
Pin It

 

Grammar Notes:

Unlike English, Vietnamese adjective always follows a noun.

   For example:

      câu hỏi cuối cùng = a final question

      cái nhà nhỏ = a small house

      cái nhà lớn = a big house

      khu vườn đẹp = a beautiful garden

      mảnh đất rộng = a broad land

mãnh đất = land

rộng = broad

Pin It

Back to previous page


kws